søndag 9. oktober 2016

Bent Høie vil kutte 32 millioner i tannlegestøtte

Fra nettavisen


- Det er for lønnsomt for tannleger i dag å innkalle til kontroller, mener helseminister Bent Høie (H).

Regjeringen vil effektivisere tannhelsetjenesten og kutte 32 millioner i stønad til tannlegeregulering i statsbudsjettet torsdag, får Nettavisen bekreftet.
Les også: Slik får du staten til å ta tannlegeregningen dinhttp://www.denpro.no/refusjon/
Høie: - Det kan ikke fortsette slik
- Fra 2012 til 2015 har folketrygdens utbetaling av stønad til tannregulering hos barn og unge økt med 18 prosent, uten at dette kan forklares med økte refusjonsbeløp eller økning i antall barn og unge i de aktuelle årsklasser. Det kan ikke fortsette, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til Nettavisen
Regjeringen foreslår å redusere omfanget av enkelttakster og nivået på takster knyttet til kontroller i behandlingsforløpet.
- I statsbudsjettet som legges frem torsdag foreslår Helsedepartementet en reduksjon med 32 millioner kroner, som utgjør om lag 5 prosent av folketrygdens utbetaling av stønad til tannregulering. Forslaget kan føre til at pasienten ikke blir innkalt like hyppig til kontroll, uten at dette av Helsedirektoratet anses som faglig svekkelse av tilbudet, sier Høie.
- Unødvendig takstbruk
En rapport fra Helsedirektoratet i desember 2014 viser at omfanget av detaljerte takster stimulerer til unødvendig takstbruk.
- Vi mener at det bør gjøres grep for å redusere enkelttakster som blir brukt på dette området. Det er for lønnsomt i dag å innkalle til kontroller etter man har satt inn en tannregulering. Helsedirektoratet mener at det ikke er et medisinsk grunnlag for å kalle inn til så mange kontroller, sier helseministeren.
- 25 prosent mer hos privatpraktiserende
- Har tannlegene utnyttet systemet med dagens ordning?

Privatpraktiserende spesialister utløser disse takstene 25 prosent mer enn offentlig ansatte kjeveortopeder – ved behandling av samme type bittavvik/-tilstand. Vi har også sett at det har vært en kraftig økning i utbetalingene de siste årene, så da er det vårt ansvar at skattebetalernes penger ikke misbrukes. Tannlegenes praksis skal begrunnes ut fra barns faktiske behov, sier Høie - og legger til at:
- Det er ikke bra å dra ut tiden barn bruker regulering, det kan i seg selv ha en del negative effekter.
En reduksjon av takstene med 32 millioner kroner innebærer at disse kontrolltakstene i gjennomsnitt blir redusert med om lag 13 prosent.
- Mild endring, men tydelig signal
- Hvordan vil dette slå ut i praksis?
- Tannlegene har fri prissetting, så vi kan ikke forutsi hvordan dette vil slå ut på pasientens egenbetaling. Men dette er et klart signal fra oss om vi vil ha en tannlegepraksis som er faglig godt begrunnet. Vi vil oppfordre til å bruke portalen, og Aftenpostens oppslag i september viser jo at det er stor variasjon i pris og stor konkurranse. Hvis spesialistene velger å redusere sin pris i samsvar med reduksjonen i refusjonsbeløp fra folketrygden, vil pasientens egenbetaling ikke endres, sier statsråden - og legger til at:
- Dette er en mild endring, men et tydelig signal – hvor tannlegene får mindre refusjon for de som har minst behov – de som har størst behov, vil knapt merke eller ikke merke dette i det hele tatt.
Hvis tannlegene velger å opprettholde sitt prisnivå etter reduksjonen i trygderefusjon ved bruk av disse takstene, vil pasientens egenbetaling per behandlingskontroll slik:
·        
Økning med fra 15 – 75 kroner for de med lavest refusjonsprosent (40 prosent refusjon av statlig takst), avhengig av tidsomfanget av kontrollen hos spesialist.
·         Økning fra 5 – 12 kroner for de med høyest refusjonsprosent (90 prosent refusjon av statlig takst).

- Noen vil mislike det
- Hvordan forventer du at tannlegene vil reagere?
- Noen kommer til å mislike det, fordi de vil oppleve en inntektsnedgang, mens andre vil anerkjenne begrunnelsen. Hvis spesialistene velger å redusere sin pris i samsvar med reduksjonen i refusjonsbeløp fra folketrygden, vil pasientens egenbetaling ikke endres, legger Høie til.
Bakgrunn:
·         Folketrygdens stønad til tannregulering for barn og unge har økt fra 523 millioner kroner i 2012 til 615 millioner kroner i 2015, dvs om lag 18 prosent over 3 år.
·         I samme periode har folketrygdens refusjonstakster ved tannregulering økt med kun 5-6 prosent. Antall barn i alderen for tannregulering har økt svært lite i samme periode.
·         Takster ved behandlingskontroller underveis i behandlingen er detaljerte, med i alt 5 ulike takster: gradert etter tidsintervaller på 10, 15, 20 og 30 minutter.
·         Helsedirektoratet gjorde i 2014 en bred analyse av folketrygdens utbetaling av stønad til tannregulering, og den viste at ved behandling hos privatpraktiserende spesialister i kjeveortopedi (tannregulering) utbetalte folketrygden 25 prosent mer til kontrolltakster sammenliknet med tilsvarende behandlinger utført av offentlig ansatte kjeveortopeder.
·         Kontrollene gjøres med 1-2 måneders intervall – direktoratet anslår at i løpet av en periode på 1 ½ til 2 års behandling vil antall kontroller i gjennomsnitt utgjøre fra 12 til 15 ganger, uavhengig av bittavvik/diagnose- per år vil dette bli 6-8 ganger. Dvs. at det vil kunne bli fra 30-560 kroner dyrere per år.

·         Inntektsundersøkelsen viser for øvrig også at privatpraktiserende kjeveortopeder har høyest næringsinntekt av tannlegespesialistene.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar